Köşk'ün sigortası köy evinden ucuz

İstanbul Boğazı’na nazır yalının DASK’ı 139 lira olurken, köy evlerinde bu rakam 5’e katlanıyor.

İstanbul Boğazı’na nazır yalının DASK’ı 139 lira olurken, köy evlerinde bu rakam 5’e katlanıyor. Ancak afet sonrası köylüye ödeme yapılmıyor.

Sözcü’nün haberine göre, köy­ler­de­ki ev­le­re de Zo­run­lu Dep­rem Si­gor­ta­sı (DASK) ya­pıl­ma­sı şar­tı ge­ti­ril­di. An­cak uy­gu­la­ma ak­sak­lık­la­rı da or­ta­ya çı­kar­dı. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ar­ka­da­şı Rem­zi Gü­r’­ün geç­ti­ği­miz yıl­lar­da sa­tın al­dı­ğı İs­tan­bul Bo­ğa­zı­’n­da­ki As­lan­lı Köş­k’­ün DASK öde­me­si 139 li­ra iken ara­zi ta­pu­lu köy evi­nin 748 li­ra­yı bu­lu­yor. Ola­sı bir dep­rem­de Rem­zi Gür, sigor­ta­dan pa­ra ala­bi­le­cek an­cak köy­lü­nün za­ra­rı si­gor­ta ta­ra­fın­dan ödenmeye­cek. Çün­kü, DASK ge­nel an­la­mıy­la be­le­di­ye sı­nır­la­rı için­de ka­lan mes­ken­le­re yö­ne­lik ola­rak ge­liş­ti­ril­miş bir si­gor­ta sis­te­mi. Bu yüz­den köy ev­le­ri si­gor­ta kap­sa­mı­na gir­mi­yor, an­cak DASK zo­run­lu.

Arazi dikkate alınıyor

Mi­ras yo­lu ile dev­ro­lan ya da sa­tış­la el de­ğiş­ti­ren köy sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de­ki ev­ler DASK yap­tır­mak zo­run­da. Uy­gu­la­ma­ya gö­re ta­pu iş­lem­le­ri­nin ya­pı­la­bil­me­si için si­gor­ta zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. An­cak köy­ler­de kat mül­ki­ye­ti ol­ma­dı­ğı için sigor­ta bi­na­nın bu­lun­du­ğu ara­zi­nin top­lam met­re­ka­re­si üze­rin­den ya­pı­lı­yor. Bu du­rum­da evin met­re­ka­re bü­yük­lü­ğü ne olur­sa ol­sun ara­zi­nin top­lam bü­yük­lü­ğü üze­rin­de si­gor­ta he­sap­lan­dı­ğı için köy­lü­ler bü­yük ra­kam­lar öde­mek zo­run­da ka­lı­yor. Bo­ğaz­da­ki bir ya­lı­nın si­gor­ta­sı köy­de­ki eve gö­re 5 kat da­ha ucuz olabili­yor.

Miras kaldı, 748 lira ödedi

Köy­lü­ye ya­pı­lan DASK iş­ken­ce­si­nin son ör­ne­ği Zon­gul­da­k’­ta ya­şan­dı. Zongulda­k’­ta ba­ba­sın­dan ka­lan 566 met­re­ka­re ara­zi üze­rin­de­ki 70 met­re­ka­re evi mi­ras yo­luy­la al­mak is­te­yen Kad­ri­ye Yaz­ga­n’­a DASK yap­tır­ma­sı ge­rek­ti­ği söy­len­di. Bu­nun üze­ri­ne si­gor­ta şir­ke­ti­nin ka­pı­sı­nı ça­lan Yaz­ga­n’­dan evin tapusu is­ten­di. Si­gor­ta şir­ke­ti ara­zi ta­pu­lu kar­gir evin DASK he­sap­la­ma­sı­nı toplam ara­zi met­re­ka­re­si üze­rin­de yap­tı. İs­tan­bu­l’­da­ki evi için 100 li­ra DASK öde­yen Yaz­gan, “A­ra­zi­nin top­lam met­re­ka­re­si üze­rin­den si­gor­ta yap­tır­mak zorun­da kal­dım ve 748 li­ra öde­di­m” de­di.

Kapsam dışonda kalan binalar:

6305 Sa­yı­lı Afat Si­gor­ta­la­rı Ka­nu­nu­’na gö­re dep­rem ol­du­ğun­da si­gor­ta­dan yarar­la­na­ma­ya­cak bi­na­lar şun­lar:
- Ka­mu hiz­met bi­na­sı ola­rak kul­la­nı­lan bi­na­lar ve ba­ğım­sız bö­lüm­ler,
- Köy nü­fu­su­na ka­yıt­lı ve köy­de sü­rek­li otu­ran­lar­ca köy yer­le­şik alan­la­rı ve civa­rın­da ve mez­ra­lar­da ya­pı­lan bi­na­lar,
- Ta­ma­mı ti­ca­ri ve­ya sı­na­i amaç­la kul­la­nı­lan bi­na­lar,
- Pro­je­si bu­lun­ma­yan ve mü­hen­dis­lik hiz­me­ti gör­me­miş bi­na­lar,
- Ta­şı­yı­cı sis­te­mi olum­suz yön­de et­ki­le­ye­cek şe­kil­de ta­dil edil­di­ği ve­ya zayıflatıl­dı­ğı tes­pit edi­len bi­na­lar,

Konutun fiyatları yüzde 11.5 arttı

Ko­nut­kre­di­si.com.tr’­nin her ay 500 bi­nin üze­rin­de kre­di sor­gu­su­nu ana­liz ederek ha­zır­la­dı­ğı Tü­ke­ti­ci Ko­nut Fi­yat En­dek­si ra­po­ru­nun tem­muz ayı verilerini içe­ren so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Ra­po­ra gö­re ko­nut kre­di­si kul­la­na­rak ev almak is­te­yen tü­ke­ti­ci­le­rin ta­lep et­tik­le­ri ko­nu­tun fi­yat or­ta­la­ma­sı Tür­ki­ye genelin­de geç­ti­ği­miz yı­la gö­re yüz­de 11,5 art­tı.

Kaynak: Sigorta Gündem